» Говорущенко Тетяна Олександрівна

  

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ.

В університеті працює з 2002 року. В 2002 році з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії».

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій» за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» в Національному університеті «Львівська політехніка».

В 2018 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні та прикладні засади інформаціцйної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення» за спеціальністю 05.13.06 - «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів).

В 2010 році одержала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології". В 2011 році здобула вчене звання доцента кафедри системного програмування.

Керує науковою роботою студентського наукового гуртка "SOFTWARE" з 2015 року.

Наукові інтереси:

- Оцінювання якості програмного забезпечення (Software Quality Assurance)

- Інтелектуальні агенти на основы онтологічного підходу (Ontology-Based Intelligent Agent)

- Інтелектуальні інформаційні системи та технології (Intelligent Information Systems and Technologies)

Індекс Гірша у наукометричній базі SCOPUS =3

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS,  Author ID - 54420153900

Індекс Гірша у наукометричній базі Web of Science =1

Авторський профіль ResearcherID, ResearcherID - K-9749-2015

Авторький профіль ORCID, ORCID ID - 0000-0002-7942-1857

Авторський профіль у наукометричній базі Google Scholar

Має більше 150 наукових публікацій (в тому числі 7 статей у періодичних виданнях, проіндексованих у наукометричних бвзах Scopus, Web of Science) та 20 навчально-методичних публікацій.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ: Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2011 - 206 с.

Є співавтором монографії: Мищенко В.О., Поморова О.В., Говорущенко Т.А. CASE-оценка критических программных систем. Том 1. Качество / Под ред. Харченко В.С. - Харьков: Нац.аэрокосмический университет "ХАИ", 2012 - 201 с.

Є автором монографії: Говорущенко Т. О. Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 310 с.

Є автором навчального посібника з грифом Вченої ради ХНУ: Говорущенко Т.О. Комп’ютерна логіка: практикум : навчальний посібник / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 294 с.

Є автором та співавтором 9-и свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

В 2008-2013 роках одержувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 2013 року керує науковою роботою аспірантів.

Є ініціатором та керівником ряду Міжнародних проектів TEMPUS, які виконує кафедра комп'ютерної інженерії та системного програмування.

E-mail: tat_yana@ukr.net, govorushchenko@gmail.com, t.hovorushchenko@khnu.km.ua


» Савенко Олег Станіславович

Декан факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем,

кандидат технічних наук, професор кафедри кoмп’ютерної інженерії та системного програмування.

Профіль в Scopus

Профіль ORCID

Профіль ResearcherID

Профіль Google schoolar

 

Освітня кваліфікація:

1993 – закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика»

1999 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп'ютерів» за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи і мережі у Вінницькому державному технічному університеті

2002 – отримав вчене звання доцента за кафедрою комп’ютерних систем

2010-2018 – підготував чотирьох кандидатів наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

2014-2017 – приймав участь у виконанні міжнародного проекту ALIGN_QF «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR).

2018 – нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти»

2018 – отримав вчене звання професора за кафедрою комп’ютерної інженерії та системного програмування.

Сфера наукових інтересів:
дослідження виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних системах та мережах

Патенти на корисну модель:

1. Пат. на корисну модель 108238 Україна, МПК G06F 21/55 Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах / Поморова О.В., Савенко О.С., Крищук А.Ф., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201600127; заявл. 04.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.

2. Пат. на корисну модель 118456  Україна,  МПК G06F 21/55 Спосіб виявлення метаморфних вірусів на основі статистичних метрик для визначення еквівалентних функціональних програмних блоків / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201701743; заявл. 23.02.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15/2017.

3. Пат. на корисну модель 118663  Україна,  МПК G06F 21/55 Спосіб ідентифікації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіку / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 28.11.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16/2017.

 

Дисципліни:

програмування

дискретна математика

системне програмне забезпечення

безпека та захист комп’ютерних систем


e-mail: savenko_oleg_st@ukr.net


» Бармак Олександр Володимирович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування. В 1985 році закінчив Одеський державний університет за спеціальністю «Теоретична механіка». Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему: "Інформаційна комп'ютерна технологія для моделювання та керування маніпуляційними і віртуальними системами". Захистив докторську дисертацію на тему: «Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій» за спеціальністю 05.13.06 - «Інформаційні технології».

Напрямок наукових досліджень: «Інформаційна система додаткової комунікації для людей з тимчасовими порушеннями усного мовлення».

Має більше 100 публікацій. Автор та співавтор 4 монографій (за останні 5 років).

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS

E-mail: alexander.barmak@gmail.com


» Мартинюк Валерій Володимирович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування. В 1993 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів».

Захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток елементів теорії побудови приладів контролю параметрів електрохімічних конденсаторів» за спеціальністю 05.11.13 - «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

Напрямки наукових досліджень: «Енергозберігаючі технології», "Сонячні електростанції", "Зелений комп'ютинг".

Має більше 100 публікацій. Автор та співавтор 2 монографій (за останні 5 років).

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS

E-mail: martynyuk.valeriy@gmail.com


» Боровик Олег Васильович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування.

Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Математика». Захистив докторську дисертацію за спецтемою за спеціальністю 20.02.14 – "озброєння і військова техніка".

Напрямки наукових досліджень: «Геомоделювання функціонування системи оптико-електронного спостереження», "Багатокритеріальний вибір SWOT-стратегії", "Розкриття невизначеності у задачах протидії двох сторін при конфлікті стратегій".

Має більше 100 публікацій. Автор та співавтор 1 монографії та 5 навчальних посібників (за останні 5 років).

E-mail: bov_nadpsu@ukr.net


» Лисенко Сергій Миколайович

 
 Лисенко Сергій Миколайович у 2005р. закінчив Хмельницький національний університет м. Хмельницького за спеціальністю “Комп'ютерні системи та мережі”. З 31 серпня 2006 року по 1 лютого 2011 року працював на посаді асистента кафедри системного програмування, з 1 лютого 2011 року на посаді старшого викладача, а з 1 лютого 2012 р. — на посаді доцента кафедри системного програмування Хмельницького національного університету.

В 2011 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм” за спеціальністю 05.13.06 — "Інформаційні технології" у Тернопільському національному економічному університеті, яка була затверджена рішенням президії ВАК України від 30 березня 2011 року.

В 2013 році здобув вчене звання доцента кафедри системного програмування.

Напрям наукових досліджень: розробка інформаційних технологій в сфері кібербезпеки, а саме виявлення шкідливого програмного забезпечення

Є відповідальним виконавцем міжнародного гранду TEMPUS «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (номер 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP).

Є учасником міжнародного проекту Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), що виконується в партнерстві між Хмельницьким національним університетом та Університетом Острови (Чеська Республіка).

Науковий доробок Лисенка С.М. також включає патент на корисну модель «Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних марежах».

Має більше 75 наукових публікацій та 10 методичних публікацій.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОН: Савенко О.С., Кльоц Ю.П., Лисенко С.М. Системне програмне забезпечення: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2016 - 403 с.

Профіль в Google Scholar

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS

Індекс Гірша = 3

Авторський профіль ResearcherID

Список наукових праць

Дисципліни:

Системне програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Логічне та функційне програмування

Прикладна лінгвістика


E-mail:sirogyk@ukr.net

 sprlysenko@gmail.com


» Кльоц Юрій Павлович

Юрій Павлович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

У 1998 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні та інтелектуальні системи і мережі».  З 1998 року працює в університеті.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію «Методи та засоби безсловникового пошуку несправностей в цифрових системах» за спеціальністю 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» в ДНВК «Київський інститут автоматики».

Коло інтересів:

  • програмування на C/C++, PHP, Java;
  • взаємодія паралельних процесів на базі операційних систем сімейства Windows та Linux;
  • розпізнавання образів на зображеннях.

Дисципліни:

  • Програмування комп'ютерних мереж;
  • Платформонезалежні мови програмування.

 

e-mail: sprklyots@gmail.com

 


» Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

                 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В університеті працює з 2003 року.

 В 2003 році з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії». В 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп'ютерних засобів» за спеціальністю 05.13.06 - «Інформаційні технології» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Має більше 40 публікацій.

В 2009-2011 роках одержувала Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Напрямок наукових досліджень: Інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі нечіткої логіки.  Системи електронного навчання e-Learning.

Авторський профіль у наукометрічній базі Google Scholar

E-mail: liza_veta@ukr.net


» Тітова Вєра Юріївна

   

  Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В 2003 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». Має фах «спеціаліст з комп'ютерної інженерії». 

    З 2004 року працює на кафедрі системного програмування. 

    В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему  "Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб" за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології" в Національному університеті "Львівська політехніка".

   Має близько 40 наукових публікацій. У 2010 у співавторстві з д.т.н., проф. Локазюком В.М. та к.т.н. Івановим О.В. видала навчальний посібник «Засади систем підтримки прийняття рішень на основі комп’ютерних систем та їх компонентів».

Напрямок наукових досліджень:

   Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для процессів управління. Інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі штучних нейронних мереж.

        Список публікацій: http://ki.khnu.km.ua/index.php/content/index/100

E-mail: sobaka2032@gmail.com

Профіль у Google Scholar 


» Медзатий Дмитро Миколайович

Медзатий Д.М.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування.

В університеті працює з 2004 року. В 2001 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії». В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів» за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» у Тернопільському національному економічному університеті. Має більше 40  публікацій.

Наукові інтереси:

- Інтелектуальні методи та засоби прогнозування працездатності комп'ютерних пристроїв та систем
- Теорія ігор
- Робототехніка

Інтелектуальні системи керування мобільними роботами

Профіль у Google Schoolar


E-mail:d.medzatiy@gmail.com


» Ковтун Людмила Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування. В 2005 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Виробництво електронних засобів».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 - "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" на тему: "Методи і оптико-електронні засоби вимірювального контролю вологості листових матеріалів".

Напрямок наукових досліджень: «Теорія та захист інформації».

Має більше 50 публікацій. Автор навчального посібника (за останні 5 років).

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS

E-mail: sorokinaluda2908@gmail.com


» Кисіль Тетяна Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування. В 2002 році закінчила Львівський національний університет імені І.Франка за спеціальністю «Математика».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.06 – "Алгебра і теорія чисел" на тему: "Редукція матриць над кільцями Безу скінченного стабільного рангу".

Напрямок наукових досліджень: «Комп'ютерне моделювання».

Має більше 20 публікацій.

E-mail: kysil_tanya@ukr.net


» Іванов Олексій Валентинович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування. В 1984 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електрозв’язок».

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 - "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології" на тему: "Математичні моделі та методи конфігурування телекомунікаційного середовища".

Напрямок наукових досліджень: «Конфігурування телекомунікаційного середовища».

Має більше 20 публікацій.

E-mail: ivanovov@ukrtelecom.ua


» Бобровнікова Кіра Юліївна

Кандидат технічних наук, старший викладач

Профіль в SCOPUS

Профіль в ORCID

Профіль в Google Scholar

Профіль ResearcherID

Індекс Гірша =3

Перелік наукових праць

Освітня кваліфікація:

2013 – Хмельницький національний університет за спеціальністю «Системне програмування».

В 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія виявлення бот-мереж у корпоративних мережах на основі аналізу DNS-трафіка» за спеціальністю 05.13.06 - «Інформаційні технології» у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Сфера наукових інтересів:

діагностування комп’ютерних систем та мереж на наявність шкідливого програмного забезпечення

Дисципліни:

Безпека та захист комп'ютерних систем

Інженерія програмного забезпечення

Програмування

Системне програмне забезпечення

Технологія проектування СОС

e-mail: kirabobrovnikova@gmail.com


» Нічепорук Андрій Олександрович

Nicheporuk A.O.

Кандидат технічних наук, старший викладач

Профіль у  Scopus

Профіль у  Google Scholar

Профіль ResearcherID  

Профіль в ORCID

Індекс Гірша =2

Список наукових публікацій


Освітня кваліфікація:

2012 – Хмельницький національний університет за спеціальністю «Системне програмування»

В 2018 році захистив кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів в локальних комп’ютерних мережах» за спеціальністю 05.13.06 - «Інформаційні технології» у Тернопільському національному економічному університеті.

Сфера наукових інтересів:

 діагностування комп’ютерних систем та мереж на наявність шкідливого програмного забезпечення

Дисципліни:

 Технічна діагностика і надійність комп’ютерних пристроїв та систем

Програмування

Системне програмне забезпечення

Програмування комп’ютерних ігор

Паралельні та розподілені обчислення

e-mail: nicheporuk25@gmail.com


» Стецюк Василь Миколайович

Старший викладач кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування. В 1987 році закінчив Московський авіаційний інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

Напрямок наукових досліджень: «Проектування баз даних».

Має більше 20 публікацій.

E-mail: swmuau@gmail.com