Остання редакція:9 Листопада 2018 року

Кафедра комп'ютерної інженерії та системного програмування готує фахівців за спеціальністю 123 комп’ютерна інженерія з ліцензійним обсягом денної форми навчання бакалаврів – 110 осіб, магістрів – 25 осіб, докторів філософії (аспірантів) – 10 осіб. Тривалість підготовки бакалаврів становить 3 роки і 10 місяців, магістрів – 1 рік і 9 місяців (за освітньо-науковою програмою), докторів філософії – 3 роки і 10 місяців.

Становлення напряму підготовки фахівців з інформаційних технологій в Хмельницькому національному університеті розпочалось в 1988 році з першого набору студентів на спеціальність обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі (теперішня назва спеціальності, починаючи з 2016 року: комп’ютерна інженерія).

В 1989 році для організації навчання студентів за спеціальністю в університеті була створена кафедра електронно-обчислювальних систем, яку очолив к.т.н., доцент Бардаченко В.Ф.(1989-1992 рр.). З жовтня 1992 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Локазюк В.М.(1992-2004 рр.). За час існування кафедри вона змінювала назву в зв’язку із змінами назви спеціальності. З 1995 кафедру було перейменовано в кафедру комп’ютерних систем в зв’язку із зміною переліку спеціальностей і введенням нової назви спеціальності: комп’ютерні системи та мережі (теперішня назва спеціальності, починаючи з 2016 року: комп’ютерна інженерія). В 2004 році на кафедрі КС було відкрито ще одну спеціальність: системне програмування, яка на сьогодні (починаючи з 2016 року) згідно введеного переліку спеціальностей теж називається комп’ютерна інженерія.

Суттєве зростання кількості студентів в 2004 році стало основою для формування на базі кафедри КС нового факультету комп’ютерних систем та програмування в складі двох новостворених кафедр, за якими були закріплені відповідно дві спеціальності: кафедри комп’ютерних систем та мереж; кафедри системного програмування. 

Кафедру системного програмування в 2004 році очолив д.т.н., професор, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем (International Academy of Computer Sciences and Systems) та Міжнародної академії інформатизації (International Informatization Academy) Локазюк В.М. (2004-2010 рр.), з січня 2011 року - очолювала д.т.н., професор Поморова О.В. (2011-2017 рр.).

В 2016 році в зв’язку із введенням нового переліку спеціальностей і відповідно зміною назви спеціальності кафедру СП було перейменовано в кафедру комп’ютерної інженерії та системного програмування (КІСП). З вересня 2017 року її очолює д.т.н., доцент, с.н.с. Говорущенко Т.О.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень: готують і захищають дисертації на здобуття наукових ступенів, є виконавцями держбюджетних тематик, міжнародних грантових проектів за участю закладів вищої освіти країн ЄС, стажуються у закладах вищої освіти країн ЄС.

На кафедрі комп’ютерної інженерії та системного програмування для студентів створено сучасну навчальну базу, оснащену за грантові кошти країн ЄС, розміщено матеріали навчальних курсів в онлайн доступ, створено умови для вільного вибору частини дисциплін навчального плану в залежності від бажаної траєкторії навчання студента, активної участі в олімпіадах з ІТ, організовано можливість стажування в ІТ фірмах міста з подальшим працевлаштуванням.

Основною метою колективу кафедри є надання студентам освіти з інформаційних технологій з максимальним наближенням до вимог сучасного ринку праці.