Остання редакція:8 Листопада 2018 року

  

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ.

В університеті працює з 2002 року. В 2002 році з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії».

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій» за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» в Національному університеті «Львівська політехніка».

В 2018 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні та прикладні засади інформаціцйної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення» за спеціальністю 05.13.06 - «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів).

В 2010 році одержала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології". В 2011 році здобула вчене звання доцента кафедри системного програмування.

Керує науковою роботою студентського наукового гуртка "SOFTWARE" з 2015 року.

Наукові інтереси:

- Оцінювання якості програмного забезпечення (Software Quality Assurance)

- Інтелектуальні агенти на основы онтологічного підходу (Ontology-Based Intelligent Agent)

- Інтелектуальні інформаційні системи та технології (Intelligent Information Systems and Technologies)

Індекс Гірша у наукометричній базі SCOPUS =3

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS,  Author ID - 54420153900

Індекс Гірша у наукометричній базі Web of Science =1

Авторський профіль ResearcherID, ResearcherID - K-9749-2015

Авторький профіль ORCID, ORCID ID - 0000-0002-7942-1857

Авторський профіль у наукометричній базі Google Scholar

Має більше 150 наукових публікацій (в тому числі 7 статей у періодичних виданнях, проіндексованих у наукометричних бвзах Scopus, Web of Science) та 20 навчально-методичних публікацій.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ: Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2011 - 206 с.

Є співавтором монографії: Мищенко В.О., Поморова О.В., Говорущенко Т.А. CASE-оценка критических программных систем. Том 1. Качество / Под ред. Харченко В.С. - Харьков: Нац.аэрокосмический университет "ХАИ", 2012 - 201 с.

Є автором монографії: Говорущенко Т. О. Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 310 с.

Є автором навчального посібника з грифом Вченої ради ХНУ: Говорущенко Т.О. Комп’ютерна логіка: практикум : навчальний посібник / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 294 с.

Є автором та співавтором 9-и свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

В 2008-2013 роках одержувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 2013 року керує науковою роботою аспірантів.

Є ініціатором та керівником ряду Міжнародних проектів TEMPUS, які виконує кафедра комп'ютерної інженерії та системного програмування.

E-mail: tat_yana@ukr.net, govorushchenko@gmail.com, t.hovorushchenko@khnu.km.ua